Editorial. MOBILITAT, DISSENY I TECNOLOGIA.

És innegable que la mobilitat està canviant. La dicotomia entre transport públic i privat i la seva relació amb conceptes com el de sostenibilitat s’està veient afectada per l’aparició de noves formes de desplaçament com són el vehicle elèctric o el vehicle híbrid. El FAD, a través de la Jornada Mobilitat, disseny i tecnologia que va tenir lloc el 17 de setembre de 2012, analitzava els aspectes positius i negatius d’aquestes noves formes de transport, que ja són una realitat —i també d’altres tecnologies en matèria de mobilitat—, i els motius que en possibiliten o en frenen la popularització. Però, sobretot, aquest debat va aportar una reflexió al voltant de què significa la mobilitat en termes d’eficiència espai-temps, consum energètic, generació de residus i ocupació d’espai públic i, en conseqüència, la possibilitat d’articular un discurs sobre com hem d’afrontar aquest repte a les ciutats actuals. Per suposat, també es va posar una atenció especial a la necessària reconceptualització del disseny del vehicle elèctric i híbrid, ja que una entitat com la nostra no podia quedar-ne al marge.