(cat)

WORKSHOP “MULTIPLEX” – EL ÚLTIMO GRITO
22-23 de març / Disseny Hub Barcelona / 150€ – socis FAD: 100€
Tancament inscripcions: 14 de març
Comunicació seleccionats: 18 de març
Per a més informació: demo.adifad.org / demo@adifad.org

 

DEMO. Explorant nous processos de creació és un cicle d’activitats que s’estructuren al voltant dels nous processos creatius de col·laboració i producció, on les noves tecnologies, l’experimentació material, la reinterpretació de les tècniques artesanals o la combinació entre el high i el low tech obren nous camins en l’àmbit del disseny de producte.

ElUltimoGrito

El Último Grito

Estudi post-disciplinar dirigit pel tàndem creatiu de Rosario Hurtado i Roberto Feo.

Fundat al 1997, defineixen disseny com “el que fem per entendre què és disseny”. A aquest efecte, treballen investigant i generant nous contextos en la pràctica del disseny fora de les seves tradicions, buscant nous tipus de connexions en el seu treball i creant les seves pròpies definicions del que aquest pot arribar a ser.

A través del seu treball examinen com la cultura contemporània re-usa i re-interpreta els sistemes i les estructures que ha heretat. En aquest context, el repte és generar noves tipologies que ens permetin desfer-nos de les idees apreses sobre el món que ens envolta, oferint formes alternatives de viure, treballar i comunicar-nos.

www.eugstudio.com / www.shopwork.net

Descripció del programa

El cinema de consum ve de l’herència del teatre i la seva industrialització respon precisament a aquesta estandardització de l’experiència. La seva producció i realització, des de les seves construccions narratives a les tecnologies associades, responen directament als paràmetres establerts per al seu consum i distribució. L’acció cinematogràfica es desenvolupa en un plànol físic de dues dimensions i amb un temps preestablert entre 70 i 90 min. La narrativa, per poder desenvolupar-se dins d’aquesta construcció d’espai i temps, ha de ficcionalitzar-los, per fer creïble l’experiència cinemàtica.

Per aquesta mateixa raó, si plantegéssim alternatives a l’espai i l’experiència cinemàtica, necessàriament també hauríem de trobar noves tècniques narratives i tecnologies de filmació i projecció. A través de Multiplex es planteja una experimentació de nous tipus d’espais de cinema i, mitjançant aquest procés, explorar formes alternatives tant de construcció narrativa, com de filmació i de projecció.

Calendari i emplaçament

El workshop tindrà lloc a l’edifici del Disseny Hub Barcelona (Plaça de les Glòries, 37-38), els dies 22 i 23 de març de 2014, de 10 a 20h.

El dissabte 22 a les 10h es realitzaran la presentació dels participants i la introducció al workshop per part dels tutors al Hall del carrer Àvila.

El diumenge 23 de març de 18 a 20h es projectaran els treballs resultants del workshop, a diversos espais del mateix edifici. Aquesta activitat serà oberta al públic.

Participants i inscripció

Poden participar en aquest workshop totes aquelles persones que ho desitgin, interessades en la recerca i innovació en disseny. La selecció dels participants la realitzaran els membres de l’organització de DEMO, basant-se en l’expedient acadèmic i/o laboral així com en les seves capacitats i motivacions.

Per a participar hauran d’enviar-se una carta de motivació i un CV/portfolio per email a demo@adifad.org o per correu postal a ADI-FAD – c/ Badajoz, 175 – 08018 Barcelona.

El workshop està limitat a 20 participants. El període d’inscripcions estarà obert del 17 de febrer al 10 de març. Al llarg de la següent setmana s’informarà als candidats sobre la seva admissió mitjançant correu electrònic.

Un cop acceptats, hauran de realitzar el pagament de la inscripció de 150€ (socis FAD: 100€) al número de compte 0081-0217-11-0001159119 a nom d’ADI-FAD i indicant en el concepte: “Inscripció workshop EUG” i el nom complet del participant.

Els participants hauran de portar els seus propis ordinadors. La resta de materials necessaris seran proporcionats per l’organització.

Per a consultes sobre la inscripció o les bases, podeu contactar amb Paola Calvet a demo@adifad.org o al telèfon 932566771.

 

Condicions legals

A l’aplicar al workshop, els participants reconeixen sotmetre’s a aquestes Bases Oficials i als Termes i Condicions que són finals i vinculants en tots els aspectes.

Els participants accepten formar part de qualsevol fotografia, entrevista, pel·lícula/vídeo i activitat promocional similar relacionada amb aquest concurs, tal com pugui ser raonablement sol·licitat per ADI-FAD, sense cap pagament addicional. Especialment, quedarà degudament autoritzat l’ús del nom del participant, la seva biografia i imatge, fotos i/o vídeos/pel·lícules de ADI-FAD i en materials de màrqueting d’agències i mitjans relacionats.

ADI-FAD es reserva el dret a reproduir, en publicacions i revistes, qualsevol dels productes/ projectes resultants i es compromet a informar sempre de la identitat del seu autor.

En cas que un participant no pugui assistir al workshop, l’import no serà reemborsat, però la plaça podrà transferir-se a un altre nom, contactant amb la Paola Calvet a demo@adifad.org o al telèfon 932566771. En cas de cancel·lació del workshop, l’import abonat sí serà reemborsat.

 

(cast)

WORKSHOP “MULTIPLEX” – EL ÚLTIMO GRITO
22-23 de marzo / Disseny Hub Barcelona / 150€ – socios FAD: 100€
Cierre inscripciones: 14 de marzo
Comunicación seleccionados: 18 de marzo
Para más información: demo.adifad.org / demo@adifad.org

 

DEMO. Explorando nuevos procesos de creación es un ciclo de actividades que se estructuran alrededor de los nuevos procesos creativos de colaboración y producción,

donde las nuevas tecnologías, la experimentación material, la reinterpretación de las técnicas artesanales o la combinación entre el high y el low tech abren nuevos caminos en el ámbito del diseño de producto.

 

El Último Grito

Estudio post-disciplinar dirigido por el tándem creativo de Rosario Hurtado y Roberto Feo.

Fundado en 1997, definen diseño como “lo que hacemos para entender qué es diseño”. Con este fin, trabajan investigando y generando nuevos contextos en la práctica del diseño fuera de sus tradiciones, buscando nuevos tipos de conexiones en su trabajo y creando sus propias definiciones de lo que éste pueda llegar a ser.

A través de su trabajo examinan cómo la cultura contemporánea re-usa y re-interpreta los sistemas y las estructuras que ha heredado. En este contexto, el reto es generar nuevas tipologías que nos permitan deshacernos de las ideas aprendidas sobre el mundo que nos rodea, ofreciendo formas alternativas de vivir, trabajar y comunicarnos.

www.eugstudio.com / www.shopwork.net

 

Descripción del programa

El cine de consumo viene de la herencia del teatro y su industrialización responde precisamente a esta estandarización de la experiencia. Su producción y realización, desde sus construcciones narrativas a las tecnologías asociadas, responden directamente a los parámetros establecidos para su consumo y distribución. La acción cinematográfica se desarrolla en un plano físico de dos dimensiones y con un tiempo preestablecido entre 70 y 90 min. La narrativa, para poder desarrollarse dentro de esta construcción de espacio y tiempo, debe ficcionalizarlos, para hacer creíble la experiencia cinemática.

Por esta misma razón, si planteásemos alternativas al espacio y la experiencia cinemática, necesariamente también tendríamos que encontrar nuevas técnicas narrativas y tecnologías de filmación y proyección. A través de Multiplex se plantea una experimentación de nuevos tipos de espacios de cine y, mediante este proceso, explorar formas alternativas tanto de construcción narrativa, como de filmación y de proyección.

 

Calendario y emplazamiento

El workshop tendrá lugar en el edificio Disseny Hub Barcelona (Plaza de las Glorias, 37-38), los días 22 y 23 de marzo de 2014, de 10 a 20h.

El sábado 22 a las 10h se realizarán la presentación de los participantes y la introducción al workshop por parte de los tutores en el Hall de la calle Ávila.

El domingo 23 de marzo de 18 a 20h se proyectarán los trabajos resultantes del workshop, en varios espacios del mismo edificio. Esta actividad será abierta al público.

 

Participantes e inscripción

Pueden participar en este workshop todas aquellas personas que lo deseen, interesadas en la investigación e innovación en diseño. La selección de los participantes la realizarán los miembros de la organización de DEMO, basándose en el expediente académico y/o laboral así como en sus capacidades y motivaciones.

Para participar deberán enviarse una carta de motivación y un CV/portfolio por email a demo@adifad.org o por correo postal a ADI-FAD – c/ Badajoz, 175 – 08018 Barcelona.

El workshop está limitado a 20 participantes. El período de inscripciones estará abierto del 17 de febrero al 10 de marzo. A lo largo de la semana siguiente se informará a los candidatos sobre su admisión mediante correo electrónico.

Una vez aceptados, deberán realizar el pago de la inscripción de 150€ (socios FAD: 100€) al número de cuenta 0081-0217-11-0001159119 a nombre de ADI-FAD e indicando en el concepto: “Inscripción workshop EUG” y el nombre completo del participante.

Los participantes deberán traer sus propios ordenadores. El resto de materiales necesarios serán proporcionados por la organización.

Para consultas sobre la inscripción o las bases, podéis contactar con Paola Calvet en demo@adifad.org o el teléfono 932566771.

 

Condiciones legales

Al inscribirse al workshop, los participantes reconocen someterse a estas Bases Oficiales y a las Condiciones legales, que son finales y vinculantes en todos los aspectos.

Los participantes aceptan formar parte de cualquier fotografía, entrevista, película/vídeo y actividad promocional similar relacionada con este concurso, tal como pueda ser razonablemente solicitado por ADI-FAD, sin ningún pago adicional. Especialmente, quedará debidamente autorizado el uso del nombre del participante, su biografía e imagen, fotos y/o vídeos/películas suyas y de su proyecto, en material promocional de ADI-FAD y en materiales de marketing de agencias y medios relacionados.

ADI-FAD se reserva el derecho a reproducir, en publicaciones y revistas, cualquiera de los productos/ proyectos resultantes y se compromete a informar siempre de la identidad de su autor.

En caso que un participante no pueda asistir al workshop, el importe no será reembolsado, pero la plaza se puede transferir a otro nombre, contactando con Paola Calvet en demo@adifad.org o el teléfono 932566771. En caso de cancelación del workshop, el importe abonado sí será reembolsado.